• Stamspolning
  Bubblar det i avloppen, rinner det ner dåligt eller luktar illa? Då är det med all sannolikhet dags för en stamspolning innan det blir stopp i stammen med översvämning som följd.

  På grund av andra tider med lägre temperaturer på både tvätt och diskvatten krävs det oftare att stammarna underhållsspolas, stamspolas. Man bör göra detta med en intervall på 4-8 år beroende på uppbyggnad av system. Vid en stamspolning ombesörjer vi avisering av samtliga hyresgäster ca en vecka innan arbetet skall utföras. Spolning sker med 80 gradigt vatten som gör att fettet och avlagringarna avlägsnas från insida rör. Först spolas stammar, sedan spolas sticken i lägenheterna. Avluftning kontrolleras och rensas vid behov. Byte av vattenlås, tätningar samt renspluggar bytes efter behov och ök.

  Slamsugning
  Vi hjälper er med slamsugning av dagvattenbrunnar, rännor, oljeavkiljare, pumpgropar, septik/avloppstankar Samt fettavskiljare. Vi jobbar likväl med planerade jobb som akuta.

  Rörinspektion
  Man utför rörinspektion för att ta reda på driftstörningar i ledningar/avloppssystem så som återkommande stopp, översvämningar, fuktskador där man misstänker läckage eller dålig lukt.

  Vanliga fel på ledningar är skarvförskjutningar, utläckage, synliga gummiringar, avlagringar, hål, sprickor, rötter, sättningar och föremål i ledning mm.

  Rörinspektion utförs även för att bestämma ledningarnas status inför reparation, om- eller tillbyggnad av gamla avloppsledningar i fastigheter samt nyinstallerade avloppsledningar i samband med slutbesiktning.

  Vi har en komplett fi lmbuss med utrustning för fi lmning av ledningar mellan 10mm-1000mm. Filmning används i dagoch spillvatten ledningar för att lokalisera orsak till stopp, kolla ledningens status, besiktning vid nybygge samt ledningslokalisering.

  Det har även hänt att vi har fi lmat vatten ledningar vid läckage. Efter utförd rörinspektion bifogas DVD med protokoll/dokumentation samt eventuella anmärkningar och förslag till åtgärd.

  Relining
  Är det dags att renovera rören? Idag är utbudet av reliningföretag på marknaden rekordstort. Reliningmetoden går ut på att man förnyar röret inifrån med antingen strump- eller sprutmetoden.

  I denna ständigt växande marknad är det inte lätt att veta vilket reliningalternativ man ska välja, och hur kan du vara säker på att det färdiga arbetet är korrekt och kvalitativt utfört?

  Vi har 30 års erfarenhet inom reliningbranschen och finns för att ge dig som kund trygghet när du anlitar ett företag för rörrenovering.

  Vi strävar efter att uppnå högre kvalitet på arbeten i reliningbranschen och på så sätt skapa säkerhet för samtliga involverade parter. Genom en besiktning av oss får du en garanti på att arbetet är kvalitativt utfört och följer branschföreningarnas riktlinjer.

  Högtrycksspolning
  Har Ni problem med avloppen hemma? Gurglar det i avloppen eller hörs kluckande ljud? Leder det till översvämning bli läget ofta akut. – Lugn, vi hjälper Er! Ring bara vårat journummer, öppet dygnet runt.

  Högtrycksspolning är det mest effektiva och snabba sättet att avlägsna ett stopp i avloppsledningen. Eftersom man har olika uppbyggnad av system, beroende på ålder och kvalitet så kan vi ställa trycket så det är anpassat just för ert system. Nu för tiden spolas generellt sett alla ledningar med hetvatten.